Triển vọng thị trường an ninh mạng Việt Nam đến năm 2025: Theo nguồn giải pháp (giải pháp nước ngoài/nhập khẩu và giải pháp trong nước), theo người dùng cuối (tài chính ngân hàng, chính phủ/khu vực công, hàng không vũ trụ & quốc phòng, CNTT &; viễn thông, bán lẻ &thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe và các giải pháp khác), theo loại giải pháp (sản phẩm độc lập, dịch vụ bảo mật được quản lý và dịch vụ chuyên nghiệp), theo loại sản phẩm độc lập (tường lửa, diệt virus, bảo mật điểm cuối, IPS / IPD, SIEM, Cổng bảo mật và các loại khác), theo loại dịch vụ bảo mật được quản lý (SOC, an ninh mạng, bảo mật ứng dụng, bảo mật email, bảo mật đám mây, bảo mật di động, bảo mật nội dung và các loại khác), theo loại dịch vụ chuyên nghiệp (kiểm tra thâm nhập, kiểm tr

About the Report

About the Report

Báo cáo có tiêu đề "Triển vọng thị trường an ninh mạng Việt Nam đến năm 2025 theo nguồn giải pháp (giải pháp nước ngoài/nhập khẩu và giải pháp trong nước), theo người dùng cuối (tài chính ngân hàng, chính phủ/khu vực công, hàng không vũ trụ & quốc phòng, CNTT & viễn thông, bán lẻ &; thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe và các giải pháp khác), theo loại giải pháp (sản phẩm độc lập, dịch vụ bảo mật được quản lý và dịch vụ chuyên nghiệp), theo loại sản phẩm độc lập (tường lửa, diệt virus, Bảo mật điểm cuối, IPS / IPD, SIEM, Cổng bảo mật và các loại khác), theo loại dịch vụ bảo mật được quản lý (SOC, bảo mật mạng, bảo mật ứng dụng, bảo mật email, bảo mật đám mây, bảo mật di động, bảo mật nội dung và các loại khác), theo loại dịch vụ chuyên nghiệp (kiểm tra thâm nhập, kiểm tra bảo mật, tư vấn an ninh mạng, đào tạo bảo mật và các loại khác) "cung cấp phân tích toàn diện về hiện trạng ngành an ninh mạng tại Việt Nam. Báo cáo bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau bao gồm bối cảnh mối đe dọa mạng trong nước cùng với các cuộc tấn công mạng lớn, vai trò của chính phủ trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng an toàn thông tin, các chủ thể chủ chốt ở phía cung và cầu, hệ sinh thái an ninh mạng của Việt Nam so với các đối tác ASEAN, hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng trong nước, xu hướng người dùng cuối, thông số ra quyết định, Tác động của công nghệ đối với việc phát triển các giải pháp an ninh mạng, bối cảnh cạnh tranh, những thách thức phải đối mặt ở cả đầu cung và cầu, tác động của đại dịch, bối cảnh tương lai của thị trường và chiến lược cho những người mới tham gia thị trường.