Triển vọng thị trường E-Learning Việt Nam đến năm 2023 – Được thúc đẩy bởi việc áp dụng các lớp học thông minh, sách điện tử trong trường học và MOOCs ngày càng tăng và các công cụ soạn thảo thông minh trong phân khúc đào tạo và luyện thi doanh nghiệp

About the Report

About the Report

Báo cáo có tiêu đề "Triển vọng thị trường E-Learning Việt Nam đến năm 2023 – Được thúc đẩy bởi việc áp dụng các lớp học thông minh, sách điện tử trong trường học và MOOCs và các công cụ soạn thảo thông minh trong phân khúc đào tạo và luyện thi doanh nghiệp" cung cấp một phân tích toàn diện về thị trường E-Learning của Việt Nam. Báo cáo bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau bao gồm tổng quan và nguồn gốc thị trường E-Learning Việt Nam, phân tích chuỗi giá trị thị trường E-learning Việt Nam, quy mô thị trường theo doanh thu, phân khúc thị trường theo nội dung và dịch vụ công nghệ, theo loại người dùng cuối (trường học, trường đại học, doanh nghiệp và các loại khác), theo loại dịch vụ (LMS, lớp học thông minh, nội dung đóng gói, công cụ tác giả thông minh, dịch vụ số hóa), theo loại LMS (LMS Self Hosted và LMS Firm Hosted), theo thị trường lớp học thông minh (phiên trực tiếp trực tuyến và phiên lớp học trực tuyến), theo loại thị trường nội dung đóng gói trong kịch bản B2B và B2C (các khóa học tùy chỉnh và các khóa học tiêu chuẩn), theo loại thị trường công cụ tác giả thông minh (công cụ chỉnh sửa nội dung, mô phỏng và trò chơi hóa) và theo nguồn xem nội dung (di động, trình duyệt PC, phần mềm công ty PC) hệ sinh thái thị trường, bản đồ nhiệt, xu hướng và sự phát triển, các vấn đề và thách thức, phân tích SWOT, bối cảnh cạnh tranh và các quy định của chính phủ. Báo cáo kết luận với các phân khúc thị trường trong tương lai và các khuyến nghị của nhà phân tích nêu bật các cơ hội và cảnh báo chính.